1022
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-1022,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.3,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Title Image

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

OTC Rahoitus Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

OTC Rahoitus Oy (jäljempänä ”OTC”)
Y-tunnus: 2578125-3
Torikatu 28
90100 Oulu
laskukauppa.com
045 165 1606
laskukauppa@otc.fi

Rekisterin nimi

OTC Rahoitus Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin, kuten erityisesti rekisterinpitäjän liiketoiminnan harjoittaminen ja siihen liittyvä markkinointi, mainonta ja muu myynnin edistäminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etäkaupankäyntiin, sähköpostimarkkinointiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi. OTC:n ja rekisteröidyn välisiä puheluita voidaan nauhoittaa palvelutapahtumien todentamiseksi sekä OTC:n henkilöstön koulutukseen asiakaspalvelulaadun kehittämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin OTC-konserniin kuuluvien yhtiöiden ja OTC:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jos ne tukevat rekisterin tarkoitusta ja henkilötietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton OTC:n käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja käyttötarkoituksen mukaista. OTC arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti vähintään vuosittain ja toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttötarkoitukseen nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietoryhmät

Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
– nimi
– yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
– ikä tai syntymäaika
– kansalaisuus
– äidinkieli
– mahdolliset asiakasrajoitteet, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– henkilötietojen muutostiedot
– markkinointiin ja kaupankäynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
– sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
– yllämainittujen lisäksi yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista voi olla tieto tittelistä, ammatista tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää esimerkiksi Euroclear Finland Oy:n, Posti Group Oyj:n, Fonecta Oy:n, Väestörekisterikeskuksen palveluista, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, yritystietojärjestelmästä, Vainu-palvelusta, OTC:n yhteistyökumppanien rekistereistä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä tai henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville vastaanottajille siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten:
– Rekisterinpitäjän konserniyhtiöt
– Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit edellä mainittujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä palveluntarjoajat tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita vastaavia palveluita varten
– Voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla viranomaiset ja muut tahot, joilla on oikeus saada kyseisiä tietoja

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Rajatuissa tapauksissa rekisterinpitäjän käyttämien järjestelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää tietojen käsittelyä palvelimilla, jotka sijaitsevat edellä mainitun alueen ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että tietoja siirretään vain maihin, jossa tietosuojan taso on sovellettavan lain tarkoittamalla tavalla todettu riittäväksi, tai soveltaen asianmukaisia suojatoimia kuten Privacy Shield -järjestelyä (Yhdysvallat) tai Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla korkealaatuisilla teknisillä suojauksilla. Manuaalisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on ainoastaan rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
– Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö se rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
– Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
– Oikeus kieltäytyä rekisterinpitäjän suoramarkkinointiviesteistä
– Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua annettu suostumus

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta:
www.tietosuoja.fi

Tietosuojaselosteen muuttaminen

OTC pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottomalla siitä yrityksen nettisivuilla laskukauppa.com. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai OTC:n liiketoiminnan kehitykseen. OTC suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.